bestuurdef

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit 8 leden. Bestuursleden worden jaarlijks voorgedragen/herkozen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in mei. Tijdens de ALV in het najaar (oktober) wordt ook verantwoording afgelegd over de activiteiten en heeft iedereen recht op inspraak. Klik hier voor overzicht bestuur.

Bestuursvergaderingen
Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert acht keer per jaar. Jaarlijks zijn er twee (leden-)vergaderingen (zie ook agenda). Het Wijkberaad Houtwijk maakt zich sterk voor zaken als leefbaarheid, speelvoorzieningen, groenaanleg- en onderhoud, veiligheid en vandalismebestrijding, ouderenzaken en hondenuitlooproutes.

Verslaglegging
Net als alle ander officiële bewonersorganisaties in andere Haagse wijken dienen die taken en activiteiten gerealiseerd te worden binnen een budget dat door de gemeente wordt toegewezen. Uiteraard is financiële verslaglegging verschuldigd. Dit naast opgave van planning, tussentijdse rapportages en jaarverslagen van werkzaamheden en activiteiten.

Werkgroepen
In het bestuur heeft eenieder een deelgebied op zich genomen (zie ook het overzicht van werkgroepen). Om de doelstellingen te halen worden regelmatig contacten onderhouden met de Winkeliersvereniging Houtwijk en de Ondernemersvereniging, het Stadsdeelkantoor, het Gemeentehuis, het Politiebureau Aaltje Noorderwierstraat en alle relevante welzijnsorganisaties.

Het bestuur.                                                                                                                 .               
Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestaat  uit de volgende personen:

 • Ramon Meesters (voorzitter)
 • Yvonne Hartman (penningmeester)
 • Femke-Beeloo-Planken (secretaris)
 • Stephan Bergmans (bestuurslid)
 • Danny Boers (bestuurslid)
 • Gesina Versteeg (bestuurslid)       

Aspirant-bestuursleden*

 • Schwanette Beeloo-Bekkema 
 • Marjolein Minks
  (* benoeming tijdens ledenvergadering maart 2019)

 • Marcel Dullaart (webmaster)
 • Cees Willemse (hoofd-/eindredactie Houtwijkblad/Houtwijksite)