under constructionDe werkgroep ruimtelijke ordening en verkeer (ROV) heeft als doel om er voor te zorgen dat alle verschillende functies zoals bijvoorbeeld wonen, werken en recreren) binnen de wijk optimaal gerealiseerd worden en elkaar zo min mogelijk schaden. Bouwplannen en verkeerszaken hebben de aandacht. Verkeerszaken zijn legio. Op verzoek van bewoners is voor tal van straten 30-km zones gevraagd. Ook is aandacht voor de openstelling van Escamplaan (opheffen bussluis); dit ivm. de bereikbaarheid van Leyenburg Ziekenhuis en de overlast door sluipverkeer door de Architectenbuurt. Bouwplannen in de bewoonde gedeelten van de wijk zijn niet erg waarschijnlijk. Daarentegen juist wel op de bedrijventerreinen. Pas opgeleverd, anderen nog in uitvoering, overigen in de planning. Meer en nieuwe bedrijven, en bedrijfsvergrotingen. Twee wekelijks ontvangt uw wijkberaad een overzicht van alle aangevraagde of verleende bouwvergunningen. We kijken hier kritisch naar en informeren zonodig omwonenden. In geval van andere vergunningen worden we van geval tot geval geinformeerd en treden we zonodig handelend op.