Bestemmingsplan Florence Nightingalepark

Houtwijkse twijfels genegeerd...

Houtwijk plattegrondOp donderdag 13 juni 2013 kwamen tijdens de Raadsvergadering het bestemmingsplan Florence Nightingalepark (Leyenburg) en de daarmee samenhangende parkeerproblematiek voor onze wijk aan de orde. Namens het Wijkberaad  Houtwijk gaf voorzitter Ramon Meesters een toelichting op onze bezwaren, die al eerder waren geuit tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 29 mei 2013.

Grote twijfels
Helaas is gebleken dat de raadsleden onze grote twijfels ten aanzien van dit plan niet hebben verwerkt in hun eigen vragen aan wethouder Norder. Sterker nog, de wethouder negeerde de huidige overlast in Houtwijk door te zeggen dat het HagaZiekenhuis een goed parkeerbeheerssysteem heeft. "Wij kunnen dan ook cynisch concluderen dat het het om een goed beleid gaat, dat helaas niet werkt!", aldus Ramon Meesters. 

Toelichting Ramon Meesters
Tijdens de raadsvergadering heeft Ramon Meesters, namens het Wijkberaad Houtwijk de volgende tekst ingesproken met betrekking tot het bestemmingsplan Florence Nightingale.

"Geachte voorzitter, wethouder en raadsleden,
Ik sta hier vanavond als voorzitter van het Wijkberaad Houtwijk. Tijdens de Commissievergadering van 29 mei 2013 gaven wij aan grote twijfels te hebben over het aantal parkeerplaatsen dat is berekend voor het plangebied. Hierdoor loopt Houtwijk het risico om als parkeergebied van het ziekenhuis en de nieuwe appartementen te worden misbruikt. Immers, zo stelden wij, hebben we nu al veel overlast van het Hagaziekenhuispersoneel dat bij ons in de straten parkeert. Ons voorstel was en blijft, dat  er zóveel gratis parkeerplaatsen voor het personeel worden gerealiseerd, dat er per definitie voor geen enkele werknemer plaats  tekort zal zijn en men dus niet wordt gedwongen om uit te wijken naar gratis aanbod in een aanpalend gebied. De heer van de Laar van de VVD heeft na mijn inspraak een aantal keren gevraagd hoe het zit met de beheerssituatie vanuit de organisatie van het Haga-ziekenhuis. En wethouder Norder bevestigde, dat het ziekenhuis zich daar actief mee bezig houdt.

Ik kan u óók bevestigen, dat er door de organisatie van het Haga-ziekenhuis een actief beheersbeleid wordt gevoerd en dát met de beste intenties voor het voorkomen van overlast in Houtwijk. Men is daar destijds toe over gegaan vanwege een structureel tekort aan parkeerplaatsen op het eigen terrein. Door een gebrek aan plaatsen op bepaalde momenten van de dag werd besloten om personeelsauto’s te gaan weren:  Zo wordt het ziekenhuispersoneel van het eigen terrein, bijvoorbeeld, geweerd door ze OV-kaarten te geven in ruil voor het thuislaten van de auto. Ook werden parkeertarieven voor het eigen personeel verhoogd, met het doel om zoveel mogelijk personeel te motiveren om met het openbaar vervoer te komen.

Het resultaat mocht er zijn, het Haga parkeerterrein is ’s ochtends keurig leeg, wat de indruk zou wekken dat het beleid werkt, maar ondertussen staat onze wijk ’s ochtends vol met personeelsauto’s. In de loop van de dag komen daar nog eens een aantal bezoekers bij. Het ziekenhuis erkent het probleem en doet zijn best om de situatie beheersbaar te houden door personeel met gepaste overredingsdrang tot de orde te roepen. Het huidige beleid werkt echter niet. Personeel met OV-passen komt gewoon in de auto naar onze wijk om daar gratis te parkeren. En dat is begrijpelijk. Zoals mevrouw Gyomorei van de SP vorige vergadering al aangaf, gebruikt men niet alleen een auto om naar het werk te komen, maar ook daarna voor het snel ophalen van de kinderen van de naschoolse opvang, het eten halen in de supermarkt en om naar de sportclub, vrienden of familie te gaan. Het openbaar vervoer, hoe goed het ook is geregeld in Den Haag, kan nooit concurreren tegen de flexibiliteit en het gemak die een auto biedt.

Ook wij zijn een voorstander van het voorstel van de VVD om een mobiliteitsplan met het Haga-ziekenhuis overeen te komen. Het mobiliteitsplan kan echter alleen de fluctuerende tekorten aan parkeerplaatsen wegmasseren. Structurele tekorten kunnen alleen worden verholpen met de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. Maar vanaf het moment dat de bouw van de appartementen en parkeerplaatsen begint, verliezen we met ons allen de mogelijkheid om structureel parkeerplaatsen bij te bouwen als dat nodig mocht zijn. Dan zijn we te laat. De PvdA heeft ook gezien dat er een tekort aan parkeerplaatsen is en vraagt, zoals dat in de notulen staat verwoord ‘hoe dat tekort gaat worden opgelost’.

De berekening van de benodigde capaciteit aan parkeerplaatsen is dermate gecompliceerd, dat weinig mensen snappen hoe die berekening in elkaar zit en hoe de variabelen in zo’n berekening in elkaar grijpen. Daarnaast is de berekening gebaseerd op aannames van statistische aard, die weer zijn gebaseerd op echte metingen die zijn uitgevoerd op andere vergelijkbare locaties - maar logischerwijs niet op de betreffende toekomstige locatie, want daar is nog geen meetmateriaal voor beschikbaar. En om het nog gecompliceerder te maken hebben we bij rekenmodellen die gebaseerd zijn op statistieken ook nog eens te maken met statistische afwijkingen.

Onze vraag aan u is of u gelooft dat de gebruikte rekenmodellen zullen werken voor dit specifieke ziekenhuis/zorg en woongebied. En zo ja, waarom dan wel? Of gelooft u, dat het klopt omdat de experts dat zeggen? Weet u zeker, dat waar u vanavond wellicht ja gaat tegen zeggen, werkelijk deugd? Wanneer er na de bouw te weinig parkeerplaatsen blijken te zijn, duurt het weer zo’n 30 jaar voor er zich zo’n mooie kans voordoet om het probleem structureel op te lossen. Wij zouden u willen vragen om de berekening opnieuw uit te laten voeren met de meest negatieve scenario’s als input, waardoor we meer parkeerplaatsen moeten realiseren. Dat zou dan wellicht moeten leiden tot het aanleggen van een extra parkeerverdieping op het terrein, het liefst natuurlijk onder de grond vanwege het fraaier aangezicht voor de omgeving en de lagere kosten van onderhoud.

De hoge kosten van parkeerplaatsen mogen niet als verweer worden genoemd om zo’n investering, die - mits goed uitgevoerd over 30 jaar of langer kan worden uitgesmeerd en dus wel meevalt - af te wijzen. Want het nieuwe gebied 'de lusten' en de Houtwijkers 'de lasten', DAT gaat er bij ons natuurlijk niet in. Wij willen geen kraagregeling of andere vorm van betaald parkeren ingevoerd krijgen om weerstand te bieden aan al die auto’s die straks geen plekje zouden kunnen vinden of die worden verjaagd met hoge tarieven wegens nu gecreëerde schaarste. Wij willen niet opdraaien voor toekomstige problemen, die we nu zouden kunnen voorkomen!", aldus Ramon Meesters. Wordt vervolgd.