Het bestuur

bestuurdef

  
Het algemeen bestuur bestaat uit 8 leden. Bestuursleden worden jaarlijks voorgedragen/herkozen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in mei. Tijdens de ALV in het najaar (oktober) wordt ook verantwoording afgelegd over de activiteiten en heeft iedereen recht op inspraak. 

Bestuursvergaderingen
Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert acht keer per jaar. Jaarlijks zijn er twee (leden-)vergaderingen (zie ook agenda). Het Wijkbe-raad Houtwijk maakt zich sterk voor zaken als leefbaarheid, speelvoorzieningen, groenaanleg- en onderhoud, veiligheid en vanda-lismebestrijding, ouderenzaken en hondenuitlooproutes.

Verslaglegging
Net als alle ander officiĆ«le bewonersorganisaties in andere Haagse wijken dienen die taken en activiteiten gerealiseerd te worden binnen een budget dat door de gemeente wordt toegewezen. Uiteraard is financiĆ«le verslaglegging verschuldigd. Dit naast opgave van planning, tussentijdse rapportages en jaarverslagen van werkzaamheden en activiteiten.

Werkgroepen
In het bestuur heeft eenieder een deelgebied op zich genomen (zie ook het overzicht van werkgroepen). Om de doelstellingen te halen worden regelmatig contacten onderhouden met de Winkeliersvereniging Houtwijk en de Ondernemersvereniging, het Stadsdeelkantoor, het Gemeentehuis, het Politiebureau Aaltje Noorderwierstraat en alle relevante welzijnsorganisaties.Bestuursleden 


Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestaat  uit de volgende personen:

 • Ramon Meesters (voorzitter)
  Yvonne Hartman (penningmeester)
 • Femke Beeloo-Planken (secretaris)
 • Danny Boers (bestuurslid) 
 • Marjolein Minks (bestuurslid)
 • Alex van Dierendonck (bestuurslid)
 •  
 • Geen bestuursleden
 • Cees Willemse (hoofd-/eindredactie Houtwijkblad/Houtwijksite)
 • Andreas Dijk (Twitter),
 • Petra Beeloo (Social Media en Evenementen))
 • Schwanette Beeloo-Bekkema (Evenementen)
 • Marcel Dullaart (webmaster).